PARTNER KONGRESU

Squire Patton Boggs

Poznaj Grupę Przemysłu Chemicznego w Squire Patton Boggs

Dzięki globalnemu zespołowi branżowemu składającemu się ze 100 prawników w biurach w obu Amerykach, Europie, na Bliskim Wschodzie i w regionie Azji i Pacyfiku jesteśmy jedną z niewielu firm prawniczych, o globalnym zasięgu i doświadczeniu, pomagającą klientom w sprawach chemikaliów i materiałów użytkowych, przemysłowych, prawnych, regulacyjnych, rzeczniczych i innych sprawach na całym świecie.

Nasze możliwości i doświadczenie są szczególnie widoczne w następujących obszarach:

 • Zaangażowanie branżowe – nasza grupa ds. chemikaliów i materiałów użytkowych obejmuje prawników z doktoratami w dziedzinie chemii lub inżynierii chemicznej, a także prawników, którzy pracowali wewnętrznie jako radcy prawni oraz na innych wyższych stanowiskach. Dzięki temu w zakresie chemikaliów posiadamy wiedzę z pierwszej ręki na temat strategicznych, technicznych i handlowych aspektów branży.
   
 • Lista renomowanych klientów – cieszymy się, że możemy nazywać naszymi klientami jedną trzecią największych światowych firm chemicznych. Należą do nich wyspecjalizowani producenci chemikaliów, grupy petrochemiczne, firmy handlujące chemikaliami, dostawcy nawozów, producenci tworzyw sztucznych i gumy, producenci powłok proszkowych, podmioty zajmujące się recyklingiem pozostałości z rafinacji ropy naftowej, producenci materiałów eksploatacyjnych i dostawcy pierwiastków ziem rzadkich.
   
 • Znajomość różnych specjalizacji — nasz zespół ds. chemikaliów korzysta z doświadczeń naszych różnych grup praktyków, w tym w zakresie finansów korporacyjnych i ładu korporacyjnego, prawa antymonopolowego, handlu międzynarodowego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia, własności intelektualnej, pracy i zatrudnienia oraz sporów sądowych i arbitrażu.
 • Silne międzynarodowe doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć – Mamy głębokie zrozumienie branży chemicznej i problemów, które mogą pojawić się w transakcjach transgranicznych, doradzaliśmy wielu wiodącym graczom sektora w przeprowadzanych przez nich transakcjach. Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie wartości Twojej firmie i spełnianie zmieniających się potrzeb, gdziekolwiek się pojawią.
   
 • Coroczne spotkania przy okrągłym stole dla ogólnych radców prawnych w branży chemicznej – te coroczne wydarzenia odbywające się w Brukseli i Waszyngtonie, organizowane i prowadzone przez naszą firmę, skupiają się na zagadnieniach prawnych, regulacyjnych i biznesowych, przed którymi stoi przemysł chemiczny, i oferują uczestnikom możliwość omówienia wspólnych problemów i wyzwań. Pod przewodnictwem komitetu sterującego składającego się z radców prawnych głównych producentów chemikaliów, spotkania przy okrągłym stole poruszają różnorodne kluczowe tematy, które są przedmiotem zainteresowania czołowych liderów prawnych w branży.
   
 • Seminaria i warsztaty – Często uczestniczymy i przemawiamy na głównych światowych wydarzeniach związanych z przemysłem chemicznym. Organizujemy również wydarzenia dotyczące palących zagadnień branżowych.
   
 • Briefingi dla klientów - poprzez wiadomości e-mail i alerty reagujemy na najnowsze wydarzenia, w tym nowe przepisy prawne, przepisy oczekujące na uchwalenie oraz orzeczenia sądowe, które mogą mieć wpływ na branżę chemiczną. Komunikaty te dostarczają analizy możliwych skutków dla działalności naszych klientów.

PROFIL INSTAGRAMOWY

PROFIL YOUTUBE 

Oddajmy głos naszym klientom:

 • Zostaliśmy wyróżnieni nagrodą DuPont's Challenge Award, uznającą nas za jedną z najlepszych wśród i tak już elitarnej grupy kancelarii radców prawnych i usługodawców DuPont.
 • Cieszymy się, że DuPont wskazuje nas jako pewnego partnera w sprawach sądowych.
 • Ashland Global Holdings Inc. wybrała nas jako doradcę w sprawach fuzji i przejęć, papierów wartościowych i sporów sądowych.
 • Firma Olin Corporation wybrała nas jako swojego międzynarodowego doradcę w związku z przejęciem biznesu produktów chlorowych Dow.
 • National Law Journal opisał naszą reprezentację w sprawach dotyczących chemikaliów transakcyjnych i sądowych dla Goodrich i DuPont.
 • „Squire Patton Boggs reprezentuje wysokie ambicje, jakie nasza firma ma w swoich celach związanych z rzecznictwem UE. To najlepsza (prawna) kancelaria, jaką znajdziesz” - Synthos S.A.

Od ponad pięciu lat z rzędu jesteśmy jedną z 25 firm, którą prawnicy najczęściej polecają swoim współpracownikom.

 

Meet Chemicals Industry Group of Squire Patton Boggs

With a global industry team of 100 lawyers throughout offices in the Americas, Europe, Middle East and Asia Pacific, we are one of the few law firms with the global capacity and experience to assist clients on chemicals and performance materials, industry, legal, regulatory, advocacy and other matters worldwide.

Our capabilities and experience are evident in these areas in particular:

 • Industry commitment – Our chemicals and performance materials group includes lawyers with doctorates in chemistry or chemical engineering as well as lawyers who have worked in-house as general counsel and in other senior positions. As a result, our chemicals practice has first-hand knowledge of strategic, technical and commercial aspects of the industry.
   
 • Blue chip client list – We are pleased to call a third of the top worldwide chemical companies our clients. This includes specialty chemical manufacturers, petrochemical groups, chemical trading companies, fertilizer suppliers, plastics and rubber makers, producers of powder coatings, recyclers of petroleum refining residuals, performance materials manufacturers and rare earth element suppliers.
   
 • Cross-practice expertise – Our chemicals team draws on the experience of our various practice groups, including corporate finance and governance, antitrust, international trade, environmental, safety and health, intellectual property, labor and employment, and litigation and dispute resolution.
   
 • Strong international M&A experience – We have a deep understanding of the chemicals industry and the issues that can arise in cross-border deals, having advised many of the sector’s leading players on their transactions. We are committed to providing value to your business and meeting your changing needs wherever they arise.
   
 • Annual roundtables for general counsel in the chemical industry – Presented in Brussels and Washington DC, these annual events, organized and hosted by our firm, focus on legal, regulatory and business issues facing the chemicals industry and offer participants an opportunity to discuss common concerns and challenges. Led by a steering committee of general counsel from major chemical manufacturers, the roundtables feature a variety of key topics of pressing interest to top industry legal leaders.
   
 • Seminars and Workshops – We frequently participate in and speak at major global events related to the chemicals industry. We also host events on pressing industry issues.
   
 • Client Briefings – We respond to breaking news events including new legislation, impending laws and court rulings with potential impact on the chemicals industry through email briefings and alerts. These communications provide analysis of possible effects on our clients’ business.

INSTAGRAM PROFILE

YOUTUBE PROFILE

We Let Our Clients Do the Talking:

 • Recognized with DuPont’s Challenge Award, honoring us as one of the best among an already elite group of DuPont primary law firms and service providers.
 • We are pleased to have DuPont call on us as one of their “go to” firms on litigation.
 • Ashland Global Holdings Inc. selected us as “go to” counsel on M&A, securities and litigation matters.
 • Olin Corporation selected us as its international counsel in connection with the acquisition of Dow’s chlorine products business.
 • The National Law Journal featured our representation on both transactional and litigation chemicals matters for Goodrich and DuPont.
 • “Squire Patton Boggs represents the high ambition our firm has in its EU advocacy objectives. They are the best (law) firm that you can look for” - Synthos S.A.

For more than five years in a row, one of the top 25 firms that general counsel recommend the most to their in-house peers. - Most Recommended Law Firms report from the BTI Consulting Group


Chemicals Industry Practice Squire Patton Boggs:

Poland Chemicals Lead:

aaaa

Marcin S. Wnukowski

Partner, Warsaw, Poland

+48 22 395 5503

marcin.wnukowski|squirepb.com​ | target="_blank"|marcin.wnukowski|squirepb.com​ 

 

Chemicals Industry Group Leader:

aaaa

Buller, Carolyn J

Partner, New York, NY

+1 212 872 9850

carolyn.buller|squirepb.com | target="_blank"|carolyn.buller|squirepb.com​