PARTNER GŁÓWNY KONGRESU

NextChem

NextChem Maire Tecnimont Group to spółka zajmująca się rozwojem technologii w dziedzinie zielonej chemii i transformacji energetycznej. NextChem posiada portfolio obejmujące technologie własne, technologie licencjonowane na wyłączność, platformy integracji technologicznej, kontrakty EPC. NextChem pełni rolę partnera i koordynatora w kilku międzynarodowych projektach badawczych. Plan działania NextChem koncentruje się na trzech obszarach działalności: Greening the Brown - technologie ograniczające emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych uwalnianych z istniejących zakładów; Gospodarka obiegu zamkniętego - technologie mechanicznego i chemicznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych i innych wyrzucanych materiałów; Green-Green - technologie wykorzystujące biomasę lub surowce biologiczne do produkcji półproduktów, biopaliw i bioplastików. NextChem opracował model, który integruje technologię upcyclingu i recykling chemiczny odpadów z tworzyw sztucznych i odpadów suchych na syngaz i chemikalia recyklowalne z technologiami produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych za pomocą elektrolizy. Model ten integruje już sprawdzone własne i licencjonowane technologie, dostępne i gotowe do przemysłowego wdrożenia oraz pozwala na realizację projektów przemysłowych zrównoważonych pod względem środowiskowym, społecznym i ekonomicznym Green Circular District jest ukierunkowany głównie na zieloną rewitalizację terenów poprzemysłowych, przede wszystkim w sektorze petrochemicznym i stalowym. Celem Green Circular District jest zastąpienie źródeł kopalnych w procesach przemysłowych (takich jak gaz ziemny czy wodór z metanu) surowcami (odnawialnymi lub cyrkularnymi) o niższym śladzie węglowym, co pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 w zakładach przemysłowych i zwiększenie recyklingu, poprawiając gospodarkę cyrkularną. Model NextChem jest korzystny dla ożywienia zielonej gospodarki: łączy gospodarkę o obiegu zamkniętym z celami dekarbonizacji, dla rozwoju i zrównoważonej odbudowy tradycyjnych zakładów opartych na źródłach kopalnych, jest użyteczny dla ożywienia lokalnej gospodarki, tworzenia miejsc pracy i nowych umiejętności.

Wreszcie, produkcja chemikaliów, które są budulcem dla przemysłu, z wykorzystaniem istniejących lokalizacji i odpadów jako surowca, pozwala na zmniejszenie podaży surowców pierwotnych. Model NextChem jest korzystny dla zielonego ożywienia gospodarki: łączy gospodarkę cyrkularną z celami dekarbonizacji, dla rozwoju i zrównoważonego ożywienia tradycyjnych miejsc opartych na źródłach kopalnych, jest użyteczny dla ożywienia lokalnej gospodarki, tworzenia miejsc pracy i nowych umiejętności. Wreszcie, produkcja chemikaliów, które są budulcem dla przemysłu, z wykorzystaniem istniejących lokalizacji i odpadów jako surowca, pozwala na ograniczenie dostaw surowców pierwotnych.

Portfolio NextChem obejmuje teraz różne technologie produkcji wodoru:  Wodór Electric BlueTM, produkowany przy użyciu tradycyjnych technologii, ale z wychwytywaniem CO2 - dzięki czemu zmniejsza się emisja o atmosfery szkodliwych dla klimatu substancji; Zielony wodór, produkowany w procesie elektrolizy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii: jest to rozwiązanie optymalne z punktu widzenia ochrony środowiska, ale jego produkcja nadal stwarza problemy w zakresie kosztów i ciągłości dostaw energii; Wodór cyrkularny, wytwarzany z procesów odpadowych, w których zawartość węgla i wodoru jest odzyskiwana za pomocą technologii konwersji chemicznej: rozwiązanie to ma znaczące zalety środowiskowe, nie tylko pod względem wpływu na klimat, ale także z punktu widzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ rozwiązuje problem recyklingu ogromnych ilości odpadów z tworzyw sztucznych, które jak dotąd nie mają dokąd trafić.

NextChem Maire Tecnimont Group’s company for the development of technologies in the field of green chemistry and energy transition. NextChem has a portfolio including proprietary technologies, exclusive licensed technologies, technology integration platforms, EPC contracts. NextChem plays partner and coordinator role in several international research projects. NextChem’s roadmap is focused in three areas of activity: Greening the Brown – technologies for the reduction of pollutant and GHG emissions released from existing plants; Circular Economy – technologies for the mechanical and chemical recycling of plastic waste and other discarded materials; Green-Green – technologies which use biomass or biological raw materials to produce intermediates, bio-fuels and bio-plastics. NextChem has developed the Green Circular District Model in which integrates Upcycling technology and chemical recycling of plastic waste and dry waste into syngas and “circular” chemicals with technologies for the production of hydrogen from renewable sources by electrolysis. This model integrates proprietary and licensed technology already proven, available and ready to be industrially implemented, and it allows to realize industrial projects which are environmentally, socially and economically sustainable. Green Circular District model is mainly aimed at green recovery of industrial brownfield sites, above all in petrochemical and steel sectors. The aim of the Green Circular District is to replace fossil sources in industrial processes (as natural gas or hydrogen from methane) with feedstocks (renewable or circular) with a lower carbon footprint, which allow to reduce CO2 emissions of industrial sites and to increase the recycling, improving circular economy. NextChem’s model is a virtuous one for the economy green relaunch: it combines circular economy with decarbonization goals, for the development and sustainable recovery of traditional sites based on fossil sources, it is useful for a green relaunch of local economy, to create employment and new skills. 

Finally, the production of chemicals which are building blocks for the industry using existing sites and waste as feedstock, allows to reduce virgin raw materials supply. NextChem’s model is a virtuous one for the economy green relaunch: it combines circular economy with decarbonization goals, for the development and sustainable recovery of traditional sites based on fossil sources, it is useful for a green relaunch of local economy, to create employment and new skills. Finally, the production of chemicals which are building blocks for the industry using existing sites and waste as feedstock, allows to reduce virgin raw materials supply.

NextChem portfolio now includes different technologies for the production of hydrogen: Electric BlueTM hydrogen, produced using traditional technologies but with CO2 capture – thus reducing climate-altering atmospheric emissions; Green hydrogen, produced by electrolysis using renewable energy sources: this is the optimal solution in environmental terms, but its production still poses problems in terms of costs and the continuity of the energy supply; Circular hydrogen, produced from waste-based processes in which the carbon and hydrogen content is recovered through chemical conversion technologies: this solution has considerable environmental advantages, not only in terms of the impact on the climate but also from the perspective of the circular economy, as it resolves the problem of recycling the huge volumes of plastic waste that as yet has nowhere to go.

info|nextchem.it| |info|nextchem.it

hvo|nextchem.it| |hvo|nextchem.it