PARTNER SPECJALNY KONGRESU

KT Kinetics Technology

KT – Kinetics Technology jest wysoce wyspecjalizowanym technologicznie Wykonawcą EPC, należącym do Grupy Maire Tecnimont - międzynarodowego lidera w dziedzinie inżynierii instalacji, głównie w sektorze węglowodorów (petrochemia, nawozy, rafinacja ropy naftowej i gazu) zmierzającym do przyspieszenia światowej transformacji energetycznej poprzez zastosowanie niskoemisyjnych technologii i zielonej chemii.

KT ma swoje korzenie w tradycyjnych Licencjonowanych Liniach Biznesowych: Instalacji Odzysku Siarki i Produkcji Wodoru, oddanych do użytku na całym świecie. Jego dwoisty charakter - jako Głównego Wykonawcy i jako Licencjodawcy - pozwala KT na zapewnienie wyjątkowej specjalistycznej wiedzy przy użyciu własnych technologii i zastosowania najbardziej wydajnego, zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska podejścia, jednocześnie dążąc do maksymalizacji swoich możliwości w zakresie EPC.

KT - Kinetics Technology może pochwalić się 50-letnim doświadczeniem inżynieryjnym oraz silną kulturą otwartą na innowacje, a dzięki swoim  autorskim technologiom i specjalistycznej wiedzy od 1971 roku zrealizował ponad 500 projektów. KT dzieli się swoją wiedzą dotyczącą Ropy i Gazu oraz stosuje postawę nastawioną na osiąganie celów, w zakresie rafinacji, wodoru i siarki, realizując wspólną misję stosowania rozwiązań szytych na miarę dla swoich klientów.

Dbałość o środowisko jest w DNA firmy KT, czego dowodem jest jej pozycja jako głównego licencjodawcy w technologii mającej na celu oczyszczanie strumieni węglowodorowych z zanieczyszczeń przemysłu naftowego i gazowniczego, tj. w procesie Odzyskiwania Siarki. Dlatego też KT z łatwością podjął wyzwanie transformacji energetycznej, wykorzystując własne umiejętności, i bazując także na silnym strategicznym kieruneku obranym przez Maire Tecnimont Group w  zastosowaniu zielonych technologii.

Obecnie KT, wraz z NextChem, siostrzaną firmą Grupy Maire Tecnimont zajmującą się zielonymi technologiami, jest w stanie zaoferować swoim klientom kompleksową ofertę, począwszy od dostarczenia licencji i know-how, aż po pełne wykonanie pod klucz w zakresie poniższych technologii mających na celu zmniejszenie śladu węglowego instalacji przemysłowych:

  • Produkcja niebieskiego i zielonego wodoru
  • Gospodarka obiegu zamkniętego, w tym mechaniczny recykling tworzyw sztucznych i przekształcanie tworzyw sztucznych w ciecz (piroliza)
  • Przetwarzanie odpadów na wodór, paliwa lub chemikalia
  • Odnawialny olej napędowy - HVO
  • Bioetanol II generacji

KT ma w Polsce długą, pełną sukcesów historię, sięgającą co najmniej 30 lat wstecz, kiedy to w latach 90-tych firma zrealizowała piece dla instalacji CCR Platforming. Na przestrzeni lat KT zwiększyła swoją obecność w kraju, realizując wiele projektów, w tym Kompleksy Odzysku Siarki i Oczyszczania Gazu.

Warto także wspomnieć o niedawno zrealizowanym projekcie na terenie Rafinerii Gdańskiej w ramach Projektu EFRA (Efektywna Rafinacja): Instalację Opóźnionego Koksowania (DCU), Iinstalację Hydrorafinacji Benzyny (CMHU), Instalację Produkcji Wodoru (HPU) na licencji KT, Instalację Destylacji Próżniowej (VDU), wraz z urządzeniami pomocniczymi.

PROFIL INSTAGRAMOWY MAIRE TECNIMONT

KONTAKT DO FIRMY:

info|kt-met.it| |info|kt-met.it

mktg|kt-met.it| |mktg|kt-met.it

KT – Kinetics Technology is a highly specialized technology-driven EPC Contractor, part of Maire Tecnimont Group, an International leader in the field of plant engineering, mainly in the hydrocarbon sector (petrochemical, fertilizers, oil & gas refining) aiming at accelerating the world energy transition through low carbon technologies and green chemistry.

The KT roots in its traditional Licensing Business Lines, Sulphur Recovery and Hydrogen Production, with multiple relevant units licensed all over the world. Its double dimension – as Main Contractor and as Licensor – enables KT to provide a unique expertise using its proprietary technologies and applications to ensure the most efficient, sustainable and environmentally friendly approach, while committed to maximizing our EPC capabilities.

KT – Kinetics Technology boasts 50 years of engineering experience with a strong culture open to innovation and with its proprietary technologies end expertise has completed more than 500 projects since 1971. In recent years KT has been sharing its Oil & Gas know-how and doers’ attitude especially in the field of refining, hydrogen and sulphur pursuing the common mission of tailor-made solutions for its clients.

Attention to the environment is in KT’s DNA, this being witnessed by its position as major Licensor in a technology aimed to treat the hydrocarbon streams’ pollutants of the Oil & Gas Industry, i.e. the Sulphur Recovery process.

Therefore, KT has easily taken up the challenge of the energy transition, leveraging on its in-house competences as well as on the strong strategic direction assumed by Maire Tecnimont Group towards the Green Technologies.

Nowadays KT, together with NextChem, the sister Company of the Maire Tecnimont Group dedicated to Green Technologies, is in position to offer to its Clients a thorough value proposition ranging from the supply of License and know-how, to the complete Lump Sum Turn-Key Project on at least the following technologies aimed to reduce the CO2 footprint of the industrial installations:

  • Blue and Green Hydrogen production
  • Circular Economy, including mechanical Plastic upcycling and Plastics-to-liquids (Pyrolysis)
  • Waste Conversion to Hydrogen, Fuels or Chemicals
  • Renewable Diesel – HVO
  • II Generation Bioethanol

KT has a long successful history in Poland which dates back at least 30 years when the company realized the furnaces for a CCR Platforming plant in ‘90s. Over the years KT has increased its presence in the country having implemented several projects among which a Sulphur Complex and a Gas Treatment Plant.

It is worth to mention the recent project implemented at Gdansk Refinery in the framework of EFRA (Effective Refining) Project: a Delayed Coking Unit (DCU), a Coker Naphtha Hydrotreating Unit (CMHU), a Hydrogen Production Unit (HPU) licensed by KT, a Vacuum Distillation Unit (VDU), together with ancillary units in the premises of the Gdansk Refinery.

MAIRE TECNIMONT INSTAGRAM PROFILE

Contacts:

info|kt-met.it| |info|kt-met.it

mktg|kt-met.it| |mktg|kt-met.it