PARTNER GŁÓWNY KONGRESU

HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD.

Globalna firma inżynieryjna, która tworzy przyszłość dzięki doskonałej technologii.

Firma Hyundai Engineering została założona w 1974 r. i przez ostatnie cztery dekady stale rozwijała się, stając się globalną firmą realizującą inwestycje pod klucz, która świadczy usługi w wielu branżach dla wielu klientów na całym świecie.

Dzięki naszej silnej i szerokiej obecności na rynku oraz realizacji kilku projektów na Bliskim Wschodzie w latach 70. ubiegłego wieku, firma Hyundai Engineering, wraz ze spółkami należącymi do Grupy Hyundai, zdobyła cenną wiedzę i doświadczenie. W latach 80. firma Hyundai Engineering wzmocniła i zdywersyfikowała swoją działalność poprzez zdobycie udziału w rynku rafinerii ropy naftowej, złożonych projektów w branży petrochemicznej, elektrowni, zakładów przemysłowych i projektów związanych z infrastrukturą społeczną. Od lat 90. firma Hyundai Engineering rozszerzyła swoją działalność za granicą jako wykonawca inwestycji pod klucz, zwłaszcza w sektorach ropy naftowej i gazu, rafinerii, petrochemicznym, chemicznym, LNG, wytwarzania i przesyłu energii oraz zakładów przemysłowych, a także w sektorze infrastruktury, dzieląc się wiedzą specjalistyczną ze swoimi spółkami zależnymi we wszystkich dziedzinach działalności przemysłowej Grupy Hyundai. Po połączeniu z Hyundai AMCO w 2014 r. możliwości Hyundai Engineering w zakresie realizacji inwestycji pod klucz rozszerzyły się i objęły nowe obszary działalności, takie jak budownictwo mieszkaniowe, roboty budowlane i zarządzanie aktywami.

Portfel biznesowy Hyundai Engineering:

Zakłady przetwórcze

 • Rafineria ropy naftowej
 • Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Instalacje LNG
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł nawozowy i chemiczny
 • Instalacje morskie
 • Zakłady przemysłowe (huty i zakłady metalurgiczne)

Elektrownie

 • Wytwarzanie energii elektrycznej
 • Cieplne
 • Geotermalne
 • Jądrowe
 • Elektrociepłownie
 • Przesył energii elektrycznej
 • Podstacje i dystrybucja
 • Analiza systemu elektroenergetycznego

Dział Robót Budowlanych

 • Fabryki
 • Centra badawczo-rozwojowe
 • Ośrodki kultury
 • Placówki edukacyjne
 • Obiekty sportowe
 • Placówki medyczne
 • Budynki mieszkalne 
 • Budynki wielofunkcyjne

Infrastruktura i środowisko

 • Porty i przystanie
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Rozwój regionalny
 • Zapory i elektrownie wodne
 • Mosty i drogi
 • Spalarnie śmieci
 • Irygacja
 • Energia odnawialna

W ostatnim okresie silna pozycja firmy Hyundai Engineering w obszarze inwestycji pod klucz jest jeszcze bardziej doceniana ze względu na to, że Hyundai Engineering z powodzeniem zdobywa i realizuje kontrakty o wielkiej skali i wartości przekraczającej miliardy USD na rynkach zagranicznych.Firma Hyundai Engineering jest obecnie jednym z wiodących wykonawców kontraktów pod klucz, świadczącym usługi obejmujące pełny cykl życia projektu, w tym opracowanie projektu, studium wykonalności, doradztwo, opracowanie początkowych założeń projektowych i inżynierskich, realizację pod klucz, nadzór budowlany, oddanie do użytkowania, eksploatację i utrzymanie oraz zarządzanie aktywami. Hyundai Engineering prowadzi działalność jako wykonawca inwestycji pod klucz z powodzeniem realizując projekty tego typu w kraju i poza granicą.

W całej swojej historii firma Hyundai Engineering nieustannie dostarczała wiedzę inżynierską oraz gotowe rozwiązania w różnych dziedzinach w Korei i na całym świecie, przyczyniając się do dobrobytu i szczęścia swoich klientów.

W Hyundai Engineering staramy się tworzyć wartość dla klienta na wiele sposobów, opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu, najwyższej jakości technologii i talentach.

Rozszerzymy naszą działalność zarówno o podstawowe obszary inżynierii, jak i o obszar inwestycji pod klucz, aby stać się kompleksowym dostawcą usług. Ponadto Hyundai Engineering w sposób zrównoważony rozwija się w harmonii z lokalną społecznością i środowiskiem poprzez proaktywne angażowanie się w komunikację z interesariuszami i działanie odpowiednio do swojej społecznej odpowiedzialności biznesu.

Dzięki naszej wyjątkowej technologii, pozytywnemu myśleniu, zaangażowaniu w innowacje i ciągłym wysiłkom na rzecz zmian na lepsze, będziemy nadal rozwijać się jako globalny wykonawca inwestycji pod klucz, który tworzy lepszą przyszłość.

A global engineering company that is creating the future with excellent technology.

Hyundai Engineering was established in 1974 and has grown steadily over the past four decades into a global EPC company that provides multi-disciplinary services to its many clients around the World.

Throughout our strong broad market presence and the realization of several projects in the Middle East during the 70s, Hyundai Engineering in collaboration with Hyundai Group's affiliated companies, has accumulated valuable know-how and expertise. In the 80s, Hyundai Engineering has strengthened and diversified its activities by gaining market share in oil refinery plants, petrochemical complex projects, power plants, industrial plant and SOC projects. From the 90s, Hyundai Engineering expanded its overseas business as a turnkey contractor, especially in oil & gas, refinery, petrochemical, chemical, LNG, power generation & transmission and industrial plant, infrastructure sectors by sharing its knowhow with its affiliates in all Hyundai Group operating industrial fields. Following the merging with Hyundai AMCO in 2014, Hyundai Engineering’s EPC execution capability has enlarged to new business fields such as housing, building works and asset management.

Hyundai Engineering’s Business Portfolio

Process Plant

 • Oil Refinery
 • Up-steam Oil & Gas
 • LNG Facilities
 • Petrochemical
 • Fertilizer & Chemicals
 • Offshore Facilities
 • Industrial Plant

Power Plant

 • Power Generation
 • Thermal
 • Geothermal
 • Nuclear
 • Cogeneration
 • Power Transmission
 • Substation & Distribution
 • Power System Analysis

Building Works Division

 • Factory
 • R & D Center
 • Culture Facility
 • Education Facility
 • Sports Facility
 • Medical Facility
 • Residence
 • Apartments

Infrastructure & Environment

 • Port & Harbor
 • Water Supply & Sewerage
 • Regional Development
 • Dam & Hydropower
 • Bridge & Road
 • Waste to Energy
 • Irrigation
 • Renewable Energy

Hyundai Engineering has become today one of the leading EPC contractors covering full project life cycle including project development, feasibility study, consulting, FEED, EPC, construction supervision, commissioning and O&M as well as asset management. Hyundai Engineering has pursued business as an EPC contractor successfully implementing turnkey projects both at home and abroad.

Recently, Hyundai Engineering’s strength in EPC turnkey business is further recognized while Hyundai Engineering is successfully securing and completing mega size projects which cost over billions USD in overseas markets.

Throughout our history, Hyundai Engineering has continued to provide engineering expertise as well as turnkey solutions in various fields in Korea and around the world, to bring abundance and happiness to your life.

At Hyundai Engineering, we are striving to create customer value in many ways, based on our years of experience, superior technology and talents.

We will enlarge our business into both core engineering and EPC turnkey area to become total services provider. Hyundai Engineering will also sustainably grow in harmony with local society and the environment by proactively engaging in communication with stakeholders and fulfilling its corporate social responsibility.

With our outstanding technology, positive thinking, dedication to innovation and constant efforts to change for the better, we will continue to step up as a global EPC company that creates a brighter future.

 
Pliki do pobrania