Zbigniew Kozłowski

Zbigniew Kozłowski

Zbigniew Kozłowski jest adwokatem z kilkunastoletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu ochrony środowiska naturalnego i rozwoju projektów przemysłowych. Kieruje Departamentem Ochrony Środowiska i Projektów DWF Poland. Od 2013 roku mec. Kozłowski otrzymuje rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe. Uzyskał także najwyższą notę w międzynarodowym rankingu infrastrukturalnym IFLR w kategorii „Rozwój projektów”.

Specjalizuje się w projektach budowy i modernizacji elektrowni i innych zakładów przemysłowych, zarówno w formule greenfield jak i brownfield. Doradza w kwestiach związanych między innymi z ocenami oddziaływania na środowisko, emisjami przemysłowymi i CO2, gospodarką odpadami i gospodarką wodno-ściekową, zanieczyszczeniami środowiska, pozwoleniami środowiskowymi i budowlanymi, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, energetyką oraz kontraktami budowlanymi. Zbigniew Kozłowski wspiera Klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, lotniczego, nieruchomościowego oraz sektora poszukiwania i wydobywania kopalin.


Zbigniew Kozłowski is an advocate with several years of experience in providing legal assistance in the field of environmental protection and industrial projects development. He heads the Department of Environment and Projects Development at DWF Poland. Since 2013, he has received individual recommendations in the prestigious international ranking Chambers Europe. He also received the highest score in the IFLR international infrastructure ranking in the category "Project Development".

He specialises in projects related to the construction and modernization of power plants and other industrial plants, both greenfield and brownfield. Zbigniew Kozłowski advises on issues related to, among other things, environmental impact assessments, industrial and CO2 emissions, waste, water and sewage management, environmental pollution, environmental and construction permits, spatial planning, energy, as well as construction contracts. Zbigniew Kozłowski supports clients from many sectors of the economy, including energy, chemicals, aviation, real estate and mineral exploration and extraction.