Zbigniew Jasiński

Zbigniew Jasiński

Zbigniew Jasiński, Wiceprezes Zarządu Fluor S.A. oraz Dyrektor Projektu. Po ukończeniu studiów w roku 1986 na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, kierunek inżynieria chemiczna i procesowa, rozpoczął pracę na stanowisku asystenta projektanta w pracowni projektowania procesowego w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji Rafinerii Nafty "Bipronaft" w Krakowie (obecnie Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.). Następnie przeszedł przez wszystkie etapy kariery zawodowej będąc projektantem, głównym projektantem branży procesowej, kierownikiem projektów, kierownikiem działu ofert i estymacji kosztów, a następnie dyrektorem sprzedaży odpowiedzialnym za rynek Europy Centralnej i Wschodniej. Swoje ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania ofertami, zarzadzania projektami, projektowania technicznego i projektowania procesowego zdobył poprzez udzial w ofertach/projektach petrochemicznych, rafineryjnych i chemicznych zarówno dla klientów krajowych jak i zagranicznych. Zainteresowania: psychologia, tenis.


Zbigniew Jasiński, Fluor S.A’s Vice President and Project Director. In 1986, he graduated from the Faculty of Chemical Engineering and Technology at Cracow university of Technology, with a chemical and process engineering degree. He has started working as an assistant designer in the process design studio in the Design and Implementation Office of Rafineria Nafty "Bipronaft" in Cracow (currently Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A.). Then he went through all stages of his professional career as a designer, chief designer of the process industry, project manager, manager of proposals and cost estimation department, and then, he became a sales director responsible for the Central and Eastern European market. His 30 years of professional experience in the field of proposal management, project management, technical design and process design has been gained by participating in petrochemical, refining and chemical proposals/projects for both domestic and foreign clients. His interests include psychology and tennis.