Wojciech Szopiński

Wojciech Szopiński

Wojciech Szopiński specjalizuje się w polskim oraz unijnym prawie ochrony środowiska, doradzając przedsiębiorstwom w kwestiach regulacyjnych, kontraktowych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Jego doświadczenie obejmuje również reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Uczestniczy w realizacji projektów w zakresie ochrony środowiska dotyczących w szczególności uzyskiwania pozwoleń środowiskowych (w tym pozwoleń zintegrowanych) i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajmuje się też opracowywaniem memorandów i opinii w tym obszarze. Jego doświadczenie obejmuje również zagadnienia związane z postępowaniami administracyjnymi i sądowoadministracyjnymi dotyczącymi uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych, opłat za korzystanie ze środowiska, gospodarowania odpadami oraz gospodarowania wodami. Doradzał w projektach z zakresu historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych, szkód w środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powierza (w tym dostosowania instalacji do standardów w dyrektywach IED, konkluzjach BAT, MCP oraz udzielania odstępstw i derogacji w tym zakresie). Posiada również doświadczenie w zakresie kwestii prawnych związanych z ochroną klimatu (climate change), w tym handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) i f-gazów.


Wojciech Szopiński specialises in advising on a wide range of issues concerning Polish and EU environmental law. He advises on regulatory and contractual issues, as well as on environmental aspects of real estate transactions, mergers and acquisitions and financing processes. His experience also involves environmental litigation.

He assists clients in obtaining environmental emission permits (including IPPC permits) s and decisions on environmental conditions. He also prepares memoranda and opinions in this area. His experience includes administrative and court-administrative proceedings related to environmental permits, environmental fees, waste and water management. He advised on projects concerning historical soil and groundwater contamination, environmental damage, environmental impact assessments, air protection (including adjustment of installations to emission standards specified in IED, BAT conclusions, MCP and advising on derogations and departures from such standards). He has growing experience in issues related to climate change including CO2 emissions (EU ETS) and f-gases.