Wojciech Kozłowski

Wojciech Kozłowski

Wojciech Kozłowski jest związany z branżą paliwowo chemiczną od ponad 10 lat. Od 2 lat jest zatrudniony w PKN ORLEN gdzie obecnie pełni obowiązki Dyrektora Biura Rozwoju. W ramach obowiązków odpowiada za przygotowanie projektów rozwojowych i efektywnościowych dla Rafinerii i Petrochemii w pełnym zakresie w tym technicznym i biznesowym. Ponadto inicjuje i wspiera realizację procesów akwizycyjnych typu „bolt-on acquisitions” oraz tworzy długoterminowy plan rozwoju aktywów produkcyjnych GK PKN ORLEN.

Wcześniej Wojciech Kozłowski związany był z branżą inwestycyjną. Jako analityk akcji oraz dyrektor zespołu analiz wyceniał spółki z sektora paliwowego, chemicznego oraz przemysłowego i wydobywczego. Współpracował z funduszami inwestycyjnymi z Polski oraz dedykowanymi, branżowymi funduszami zagranicznymi w tym z największymi instytucjami tego typu na świecie. W roli zarządzającego portfelem akcji publicznych i niepublicznych był on również odpowiedzialny za inwestycje typu Venture Capital głównie pośrednio lub bezpośrednio związane z branżą przemysłową i chemiczną w tym za wszystkie etapy procesów akwizycyjnych począwszy od poszukiwań podmiotów do przejęcia, negocjacje z właścicielami, przygotowanie umów inwestycyjnych oraz nadzór nad spółkami portfelowymi jako członek zarządu i rad nadzorczych. 

Ukończył dwa kierunku studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie tj. Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Finanse i Rachunkowość. W czasie studiów pracował jako asystent w Instytucie Ekonometrii w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył studia podyplomowe Technologia Wydobycia Gazu ze Złóż Niekonwencjonalnych na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.


Wojciech Kozłowski has been associated with the fuel and chemical industry for over 10 years. For 2 years he has been employed at PKN ORLEN, where he is currently the Director of  Development Office. As part of his duties, he is responsible for the preparation of development and efficiency projects for the Refinery and Petrochemical in the full scope, including technical and business. In addition, he initiates and supports the implementation of bolt-on acquisitions and creates a long-term development plan for the production assets of the PKN ORLEN Group.

Earlier, Wojciech Kozłowski was associated with the investment industry. As an equity analyst and director of the analysis team, he valued companies from the fuel, chemical, industrial and mining sectors. He cooperated with investment funds from Poland and dedicated foreign industry funds, including the largest institutions of this type in the world. As a portfolio manager of public and non-public shares, he was also responsible for Venture Capital investments, mainly directly or indirectly related to the industrial and chemical industry, including all stages of acquisition processes, from searching for entities to take over, negotiations with owners, preparation of investment agreements and supervision over portfolio companies as a member of the management board and supervisory boards.

He graduated from two MA studies at the Warsaw School of Economics, i.e. Quantitative Methods in Economics and Information Systems as well as Finance and Accounting. During his studies, he worked as an assistant at the Institute of Econometrics at the Warsaw School of Economics. He completed post-graduate studies in Gas Extraction Technology from Unconventional Deposits at the AGH University of Science and Technology in Krakow.