Pierroberto Folgiero

Pierroberto Folgiero

Urodził się w Rzymie w roku 1972. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Luiss Guido Carli w roku 1995, a obecnie jest członkiem Komitetu Doradczego tej uczelni. Od 1995 roku jest dyplomowanym księgowym. W roku 2003 brał udział w Programie Edukacji Kadry Kierowniczej w zakresie Zarządzania Ogólnego w szkole INSEAD, w Fontainebleau, w Paryżu.

Karierę rozpoczął w Agip Petroli (w dziale administracji, finansów i kontroli), następnie przeszedł do Ernst & Young, gdzie pracował jako starszy asystent, a następnie do PricewaterhouseCoopers, gdzie był kierownikiem ds. finansów przedsiębiorstwa. W roku 2000 dołączył do WIND Telecomunicazioni S.p.A., zajmując stanowiska związane z administracją, finansami i kontrolą, a w roku 2006 pełnił obowiązki dyrektora ds. rozwoju przedsiębiorstwa. W czerwcu 2008 roku dołączył do Tirrenia di Navigazione S.p.A., jako dyrektor finansowy i kierownik generalny, gdzie stał na czele procesu restrukturyzacji i prywatyzacji spółki.

We wrześniu 2010 roku dołączył do Grupy Maire Tecnimont Group jako dyrektor finansowy KT S.p.A., licencjodawca i wykonawca inżynierii procesu w dziedzinie rafinacji ropy i gazu, zajmując stanowisko dyrektora generalnego tej samej firmy w czerwcu 2011 roku. W maju 2012 został mianowany dyrektorem generalnym  Tecnimont S.p.A, wielkoskalowego wykonawcy EPC Grupy w zakresie przetwarzania węglowodorów, ze stanowiskiem naczelnym w dziedzinie petrochemikaliów.

W maju 2012 roku został mianowany dyrektorem operacyjnym spółki holdingowej Maire Tecnimont S.p.A., a w październiku tego samego roku został nominowany na członka Zarządu, natomiast rok później, w maju 2013 roku został dyrektorem generalnym całej Grupy.

Od kwietnia 2019 roku jest także dyrektorem generalnym NextChem, najnowszej spółki Grupy, działającej w obszarze zielonej chemii i technologii wspomagających transformację energii, pełni również role przewodniczącego Rady Nadzorczej Stamicarbon, centrum licencjonowania i doskonalenia IP Grupy, będącego światowym liderem technologii produkcji nawozów mocznikowych.


Born in 1972 in Rome, he graduated in Economics Studies from Luiss Guido Carli University in 1995, where he is now a member of the University’s Advisory Board. Chartered accountant since 1995, in 2003 he attended the Executive Education Program in General Management at INSEAD, in Fontainebleau, Paris.

He started his career at Agip Petroli (Administration, Finance and Control area), before moving to Ernst & Young as Experienced Assistant and later to PricewaterhouseCoopers as Corporate Finance Manager. In 2000, he joined WIND Telecomunicazioni S.p.A., covering positions in the Administration, Finance and Control area and in 2006, serving as Corporate Development Director. In June 2008, he joined Tirrenia di Navigazione S.p.A., as Chief Financial Officer and General Manager, where he spearheaded the shipping company’s restructuring and privatization process.

He joined Maire Tecnimont Group in September 2010 as Chief Financial Officer of KT S.p.A., Group’s licensor and process engineering contractor in oil&gas refining, taking up the position of Managing Director of the same Company in June 2011. In May 2012, he was appointed as Managing Director of Tecnimont S.p.A, Group’s large-scale EPC contractor in hydrocarbon processing, with a leading position in petrochemicals.

In May 2012 he was appointed as Chief Operating Officer of the holding Company Maire Tecnimont S.p.A., being nominated on the following October as member of the Board of Directors and becoming Chief Executive Officer of the whole Group one year later, in May 2013.

From April 2019 he is also Managing Director of NextChem, brand new Company of the Group that operates in the field of Green Chemistry and in the energy transition supporting technologies, and holds the role of Chairman of the Supervisory Board of Stamicarbon, licensing and IP excellency center of the Group, which is world leader in the technology for manufacturing of urea fertilizers.