Michał Mazurkiewicz

Michał Mazurkiewicz

Michał Mazurkiewicz, Kierownik Projektu i Kierownik Departamentu Zarządzania Projektami we Fluor S.A. Po ukończeniu studiów w roku 1998 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Budownictwa rozpoczął pracę na stanowisku asystenta kierownika projektu w firmie budowlanej specjalizującej się w realizacji obiektów usługowych i przemysłowych. Następnie przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej będąc inżynierem konstruktorem, inżynierem budowy, a po zmianie pracodawcy (kolejno Foster Wheeler i Fluor) inspektorem nadzoru, kierownikiem budowy, menadżerem budów oraz kierownikiem projektów. Swoje ponad 22-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania budową i projektami zdobył poprzez zaangażowanie w projekty przemysłowe: energetyczne, petrochemiczne, rafineryjne, chemiczne i przemysłu wytwóczego. Wiedzę z zakresu kierowania zespołami pozyskal między innymi w czasie oddelegowań do pracy w biurach korporacji Fluor w Wielkiej Brytanii oraz w licznych miejscach realizacji projektów Fluor w Polsce i poza granicą (Szwecja, Węgry, Słowacja). Zainteresowania: motoryzacja, narciarstwo, turystyka rowerowa górska, windsurfing.


Michał Mazurkiewicz, Project Manager and Head of the Project Management Department at Fluor S.A. After graduating in 1998 at the Silesian University of Technology in Gliwice, Faculty of Civil Engineering, he started working as an assistant Project Manager in a construction company specializing in the implementation of service and industrial facilities. Then, he went through all levels of his professional career as a structural engineer, construction engineer, and after changing the employer (from Foster Wheeler to Fluor respectively), he became a supervision inspector, construction lead, construction manager and project manager. He has gained over 22 years of professional experience in construction and project management through involvement in industrial projects in the fields of energy, petrochemical, refining, chemical and manufacturing. He acquired the knowledge of team management during delegations to work in other Fluor offices in Great Britain and in numerous locations on Fluor projects in Poland and abroad (Sweden, Hungary, Slovakia). His interests include motorization, skiing, mountain biking and windsurfing.