Janusz Bogdański

Janusz Bogdański

Janusz Bogdański, Dyrektor Wykonawczy ds. Rozwoju i Technologii w PKN ORLEN S.A., dołączył do ORLEN pod koniec 2019 roku, zaczynając jako Dyrektor Operacyjny w obszarze Rozwoju i Technologii za który obecnie odpowiada.

Janusz Bogdański jest menadżerem z ponad dwudziestoletnim praktycznym doświadczeniem w realizacji międzynarodowych wdrożeń w zakresie zarządzania projektami wielobranżowymi w sektorze ropy i gazu, petrochemii i energii w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji Zachodniej i Rosji. Jego wykształcenie to inżynieria i finanse z dyplomami uzyskanymi na Politechnice Gdańskiej. Obszary wiedzy Janusza Bogdańskiego poparte praktycznym doświadczeniem i osiągnięciami obejmują rozwój biznesu i projektów, zarządzanie projektami, wdrażanie strategii realizacji projektów, usprawnianie procesów biznesowych, zarządzanie zmianami w projektach i organizacji.

Chociaż Janusz Bogdański rozpoczął karierę zawodową po zaraz ukończeniu studiów w Polsce, większość jego doświadczenia zawodowego związana jest z rynkami zagranicznymi oraz firmami z branży rafineryjnej, petrochemicznej i energetycznej, w których pracował przez ostatnie siedemnaście lat. Miał on przyjemność pracować dla renomowanych międzynarodowych firm przy wielu uznanych projektach dużej skali.

Podczas swojej pracy w branży, z powodzeniem prowadził międzynarodowe zespoły na średnim i wyższym szczeblu menadżerskim w większości organizacji projektowych, począwszy od wykonawcy, a kończąc na poziomie operatora / właściciela.

Swoje cenne doświadczenie zdobyte na rynkach międzynarodowych Janusz Bogdański obecnie wykorzystuje kierując obszarem Rozwoju i Technologii w PKN ORLEN. Do jego obowiązków należy planowanie, integracja oraz realizacja portfela projektów rozwojowych i efektywnościowych w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN oraz tworzenie długoterminowej strategii rozwoju aktywów produkcyjnych Koncernu. Jest również odpowiedzialny za Obszar Technologii oraz B+R. Zawsze koncentruje się na celach i zadaniach poprzez ciągłe doskonalenie procesu zarządzania, łącząc dynamiczne, wymagające środowisko z dedykowanymi rozwiązaniami skierowanymi na cele.


Janusz Bogdanski, Executive Director of Development and Technology at PKN ORLEN S.A. joined ORLEN at the end of the year 2019, starting as the Operational Director in Development and Technology Division.  Janusz Bogdanski is a management professional with over twenty years of hands-on experience in delivering international project management implementations on multidiscipline projects in Oil&Gas, Petrochemical and Energy sector across Europe, Middle East, West Asia and Russia.  His professional background is in engineering and finance with degrees in both disciplines from Gdansk University of Technology in Poland. Areas of Janusz Bogdanski expertise with successful achievements are going through business and project development, project management, project execution strategy implementations, business process improvement, project and organization change management.

 
Although Janusz Bogdanski started his career in Poland after graduating from Gdansk University of Technology, the majority of his professional experience is linked with foreign markets and companies from refinery, petrochemical and energy sectors where he worked over the last seventeen years. He had a pleasure to work for reputable international companies on many recognized large scale development projects.
 
During his time in the industry he was successfully leading different international teams at mid and senior management level in the majority of project organizations starting from Contractor and ending at Operator/Owner level. 
 
His valuable experience gained in international markets Janusz Bogdanski is currently utilizing leading the Development and Technology Division at PKN ORLEN. He is responsible for planning, integration and realization of development and efficiency projects in the refinery and petrochemical universe at PKN ORLEN Capital Group and creation of the long term asset development plan in the Downstream. He is also responsible for technology and R&D. He is always focused on objectives and targets through continuous management process improvement linking dynamic demanding environment with tailored fit for the purpose solutions.