dr Andrzej Krueger

dr Andrzej Krueger

Po uzyskaniu dyplomu magistra chemii w 1980r. rozpoczął pracę w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. W 2000r. doktoryzował się w Instytucie Chemii Przemysłowej, a w 2007r. uzyskał certyfikat MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie organicznej syntezy chemicznej katalizowanej jonitami. Jest współautorem 31 publikacji i 36 patentów oraz wielu rozwiązań dla przemysłu zarówno w kraju (9 wdrożonych technologii) jak i poza granicą (7 kontaktów na sprzedaż technologii). Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej i w kierowaniu projektami (8). Uczestniczył w licznych inicjatywach mających na celu międzysektorową i ponadregionalną współpracę podmiotów gospodarki i jednostek naukowych w zakresie B+R. m.in. dot. programu sektorowego INNOCHEM, klastra CHEM-STER, centrum POLINTEGRA. W latach 2004–2010 był w ICSO „Blachownia” Zastępcą Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych. Od sierpnia 2010r. do kwietnia 2020r. był Dyrektorem Instytutu, członkiem Rady Głównej Instytutów Badawczych jest od 2013 r. pełniąc dwukrotnie funkcję wiceprzewodniczącego. Obecnie pracuje w Łukasiewicz – ICSO „Blachownia” na stanowisku Lider Obszaru Komercjalizacja Badań.


After graduating with a M.Sc. degree in chemistry, he started working in the Institute of Heavy Organic Synthesis “Blachownia”. In 2000 he got his Ph.D. degree at the Industrial Chemistry Institute and in 2007 he received his MGA certificate at the Kozminsky University in Warsaw. He specializes in the field of ion-catalyzed organic chemical synthesis. Andrzej Krueger is the co-author of 31 publications, 36 patents and numerous solutions for the industry in Poland (9 implemented technologies) and abroad (7 contracts for technology transfer). He has experience in international co-operation and project management (8). Also, he participated in many initiatives oriented on multi-sectoral and supra-regional cooperation of business entities and research units in terms of R&D, such as INNOCHEM sectoral program, CHEM-STER cluster and POLINTEGRA center. Between 2004 and 2010 he performed the duties of Deputy Managing Director for R&D at ICSO “Blachownia”. Between August 2010 and April 2020 he performed the duties of Director of the Institute. Since 2013 he has been the member of the Main Council of Research Institutes, where he was the vice-chairman twice. Currently he works in Łukasiewicz – ICSO “Blachownia” as Research Commercialization Area Leader.