Barbara Rajkowska

Barbara Rajkowska

Zarządzaniem projektami w obszarze ochrony środowiska zajmuje się od przeszło 20 lat, zwłaszcza realizowanymi przez wielu partnerów, i przy udziale środków dotacyjnych. Specjalizuje się w adaptacji do zmian klimatu, a także gospodarce wodno-ściekowej i właśnie w tej branży zarządzała m.in. jednym z większych projektów w Polsce, będąc dyrektorem Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, realizowanym przez 23 samorządy. Od czterech lat związana z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, w którym kierowała m.in. projektem „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”(MPA) i kieruje „Bazą wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”- Klimada2.0. Obok projektów publicznych zarządzała także projektami w sektorze prywatnym, w firmie z branży drzewnej. Prowadziła wykłady z „Zarządzania projektami ze środków publicznych” w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Kieruje również jedną z większych organizacji pozarządowych w kraju – Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Ukończyła inżynierię środowiska na Politechnice Koszalińskiej, a także trzy kierunki podyplomowe: z zakresu zarządzania firmą na Politechnice Koszalińskiej, miastami w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie we współpracy z Instytutem Mieszkalnictwa i Rozwoju przy Uniwersytecie Erasmusa z Rotterdamu, inwestycjami realizowanymi wg warunków kontraktowych FIDIC na Politechnice Wrocławskiej. Jest certyfikowanym Facilitatorem.


She has been in charge of environment-related projects for over 20 years, in particular, those funded through subsidies for multiple partners. Barbara Rajkowska specializes in climate adaptation, as well as water and wastewater management. As far as the  latter is concerned, she managed, inter alia, one of the largest projects in Poland, carried out by 23 local governments, entitled “Integrated water and wastewater management  in the Parsęta river basin” -  as the Director of the Implementing Unit. She has worked for the Institute of Environmental Protection – National Research Institute (IOŚ-PIB) for four years, as the Manager of, e.g. the projects:  “Development of climate change adaptation plans in cities with over 100,000 inhabitants” (MPA) and “The knowledge base on climate change and adapting to climate change impacts, together with knowledge dissemination channels, to strengthen economic, environmental and societal resilience as well as to support management of extraordinary risks associated with climate change” (Klimada 2.0.). Apart from public projects,  she has also managed private sector projects in the woodworking industry. As a lecturer at the College of Administration in Szczecin (WSAP), she educated students in the field of “Managment of public funded projects”. She has also been  in charge of one of the major non-governmental organisations in Poland - SOS Children’s Villages Poland. Barbara Rajkowska graduated from the Koszalin University of Technology, Environmental Engineering Faculty. She completed postgraduate programmes as regards corporate management (Koszalin University of Technology), city management (Academy of European Integration in Szczecin and the Urban Housing and Development Institute of the Erasmus University Rotterdam), and management of investments under the FIDIC terms and conditions (Wrocław University of Science and Technology). She is a certified facilitator (APMG International 04309037-01-8ZRV).