Prof. dr hab. Witold Grzebisz

Prof. dr hab. Witold Grzebisz

Profesor dr Witold Grzebisz od 43 lat pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jako nauczyciel akademicki i naukowiec. Pod jego kierunkiem ponad 120 studentów uzyskało tytuł magistra inżyniera, a 28 doktorat w dziedzinie rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem nawożenia roślin uprawnych i żywienia roślin. Profesor Grzebisz jest autorem ponad 200 oryginalnych, recenzowanych artykułów naukowych, z których połowa została zindeksowana w światowych bazach danych (WeS, Scopus). Jest autorem wielu książek i monografii dotyczących podstaw żywienia i nawożenia roślin uprawnych skierowanych do studentów i kadry doradczej w rolnictwie. Główne obszary badawcze Profesora Witolda Grzebisza można podsumować w trzech głównych obszarach badawczych: i) żywienie roślin, ii) systemy nawożenia roślin uprawnych, iii) rolnictwo zrównoważone.

 


 

Professor Dr. Witold Grzebisz  has been working at the University of Life Sciences in Poznań, Poland for 43 years as an academic teacher and scientist. Under his supervision, more than 120 students have achieved a Master of Science (Msc) degree and 28 a PhD in the field of agriculture with special emphasis on crop plant fertilization and plant nutrition. 

Professor Grzebisz is the author of more than 200 original, peer-reviewed scientific papers, of which half have been indexed in world databases (WeS, Scopus). He is the author of numerous books and monographs concerning the basis of crop plant nutrition and fertilization addressed to students and advisory staff in agriculture. The main research areas Professor Witold Grzebisz  can be summarized in three main research areas: i) plant nutrition, ii) fertilization systems of crop plants, iii) sustainable agriculture.