Paolo Mazzara

Paolo Mazzara

Paolo Mazzara jest HoD of Proposals and Prequalification of NextChem SpA z doświadczeniem technicznym, wykonawczym i handlowym w zakresie rozwiązań z obszaru zielonej energii oraz różnymi doświadczeniami w zarządzaniu projektami zdobytymi podczas 20 lat pracy w KT. Przyczynił się do strategii rozwoju inżynierii wartości NextChem i KT - Kinetics Technology, która obejmuje energooszczędne podejście do projektowania i redukcję nakładów kapitałowych w projektach i ofertach. Był zaangażowany w rozwój nowych obszarów biznesowych, we współpracę technologiczną oraz w rozwój nowych obszarów komercyjnych, w tym doradztwo techniczne i zarządzanie przygotowaniem ofert w partnerstwach z zakresu zielonego wodoru. Uszlachetnianie pozostałości rafineryjnych, projekty z zakresu metanolu, zielonego i tradycyjnego amoniaku oraz mocznika. Przez lata przyczyniał się do rozwoju Grupy LOTOS, dostarczając bardziej ekologiczne rozwiązania dla instalacji opóźnionego koksowania (DCU) w projekcie EFRA, a obecnie kierując konsorcjum ds. Propozycji Wartości dla rozwoju dużego projektu zielonego wodoru.

Jest pasjonatem inicjatyw związanych z zieloną energią w Maire Tecnimont, a dodatkowo interesuje się społeczną odpowiedzialnością propozycji wartości.


Paolo Mazzara is HoD of Proposals and Prequalification of NextChem SpA with a technical, execution and commercial background in Green Energy solutions and KT – Kinetics Technology and various Project Management experiences, along with last 20 years with KT. He has contributed to NextChem and KT – Kinetics Technology’s Value Engineering development strategy, which encloses the Energy Saving approach to design and the Capital Expenditure reduction in the projects and proposals.  He has been involved in developing new business areas, with technology alliances or in developing new commercial areas, including technical advising and proposal management in Green Hydrogen partnerships. Refining Residue Upgrading, Methanol, Green and traditional Ammonia and Urea projects. He has contributed to Grupa LOTOS development over the years, in providing greener solutions for the DCU in the EFRA project and currently leading a consortium Value Proposition for a large Green Hydrogen project development. 
 
He is passionate contributor to Green Energy initiatives of Maire Tecnimont with additional interest for Social responsiveness of the Value Proposition.