Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik

Miłosz Tomasik jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie ochrony środowiska, w tym w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, ochrony klimatu, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska, zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym i gospodarowaniem nieruchomościami. Z powodzeniem wspiera klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncesji, pozwoleń zintegrowanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Bierze udział w rozwijaniu projektów w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym największych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki konwencjonalnej, poszukiwaniu i eksploatacji kopalin, projektów infrastrukturalnych, oraz zakładów produkcyjnych z różnych dziedzin przemysłu. Wspiera klientów przy wdrażaniu nowych regulacji z zakresu ochrony środowiska i doradza przy opracowywaniu strategii adaptacji do nadchodzących wyzwań związanych m.in. z polityką klimatyczną i Europejskim Zielonym Ładem. Świadczył również kompleksowe wsparcie w procesie dostosowania kilku elektrociepłowni należących do krajowych i zagranicznych grup kapitałowych do konkluzji BAT, obejmujące opracowanie strategii dostosowawczej, ocenę możliwości ubiegania się o odstępstwa od konkluzji BAT, analizę kosztów i korzyści środowiskowych, opracowanie wniosków o zmianę pozwoleń zintegrowanych wraz z wnioskami o odstępstwa.

Miłosz Tomasik uczestniczy aktywnie w charakterze prelegenta w różnych wydarzeniach branżowych, szkoleniach i konferencjach gospodarczych. Publikuje komentarze i artykuły w mediach branżowych oraz poświęconych tematyce ogólnogospodarczej. Od kilku lat regularnie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska na jednej z wiodących uczelni niepublicznych. Mecenas Tomasik jest ekspertem rekomendowanym przez Chambers Europe.

 


 

Miłosz Tomasik is a Polish qualified attorney-at-law focused on environmental law, in particular industrial emissions, climate change, environmental impact assessments, permits for use of the environment, land contamination, water law and waste management. He also advises on construction and spatial planning issues as well as on real estate. Miłosz successfully assisted in proceedings before administrative bodies and the administrative courts regarding environmental decisions, exploration concessions, integrated permits, local zoning plans and fees for using the environment.

He has assisted in the development of various investment projects in major sectors of the Polish economy, including the largest developments in the energy sector in the last decades, coal mines, prospecting and exploration of shale gas, infrastructure projects, waste management projects and various production plants from major branches of the Polish industry. He supports clients in implementing new environmental regulations and advises on developing strategies to adapt to the upcoming challenges such as e.g. climate policy and the European Green Deal. Miłosz Tomasik provided comprehensive support in the process of adaptation of a number of thermal power plants belonging to domestic and foreign capital groups to the BAT conclusions, including development of adaptation strategy, assessment of possibilities to apply for derogations from the BAT conclusions, analysis of environmental costs and benefits, preparation of applications to amend integrated permits and applications for derogations.

Miłosz Tomasik actively participates as a speaker at various industry events, trainings and economic conferences. He publishes commentaries and articles in industry and general economic media. For several years, he has been a regular lecturer at postgraduate courses in environmental law at one of the leading non-public universities. Miłosz Tomasik is an expert recommended by Chambers Europe.