Dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk

Dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk

Odpowiedzialny za zarządzanie grupą Ekspertów współpracujących z FPPP w zakresie dziedzin Przemysłu 4.0.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Autor oraz współautor wielu artykułów naukowych, monografii, wdrożeń innowacyjnych maszyn technologicznych, rozwiązań konstrukcyjnych, patentów i wzorów użytkowych.

Od 2007 roku związany z różnymi branżami przemysłowymi w zakresie projektowania, wdrożeń, projektów naukowo-badawczych oraz szkoleń inżynierskich.

Od 2019 roku Profesor Politechniki Śląskiej, zatrudniony w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.

 

 


 

 

Head of the Team for Contact with the Market of the Future Industry Platform Foundation, responsible for managing a group of Experts cooperating with FPPP in the areas of Industry 4.0.

Specializes in consulting in the field of automation and robotics, control, mechatronics, industrial diagnostics, state prediction based on graph methods and MEMS technology. Author and co-author of many scientific articles, monographs, implementations of innovative technological machines, design solutions, patents, and utility models.

Since 2007, he has been associated with various industries in the field of design, implementation, research projects and engineering trainings.

From 2019, a professor at the Silesian University of Technology, employed at the Department of Engineering Processes Automation and Integrated Manufacturing Systems at the Faculty of Mechanical Engineering.