dr Dominik Wałkowski

dr Dominik Wałkowski

Jest odpowiedzialny za praktykę prawa ochrony środowiska. Zajmuje się polskim, europejskim i międzynarodowym prawem ochrony środowiska, zwłaszcza w zakresie procesów inwestycyjnych oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska i spowodowanie szkody w środowisku. Reprezentuje klientów w złożonych postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Doradza w sprawach związanych z oceną oddziaływania na środowisko, budową i eksploatacją dużych zakładów przemysłowych, gospodarowaniem i transgranicznym przemieszczaniem odpadów, handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, a także ochroną zasobów przyrody i bioróżnorodności. Ma wieloletnie doświadczenie w prawnych aspektach gospodarowania odpadami. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa międzynarodowego i sporów międzynarodowych, w tym w szczególności w zakresie prawa morza i ochrony środowiska (spory wynikające ze zmian klimatu, poszukiwanie i wydobywanie surowców z dna morskiego, działalność w obszarach morskich poza jurysdykcją państw).

e-mail: dominik.walkowski|wardynski.com.pl| |dominik.walkowski|wardynski.com.pl  

 


 

Dr Dominik Wałkowski heads the firm’s Environment practice. He practises Polish, EU and international environmental and climate law, particularly concerning environmental impact assessment proceedings, waste management, greenhouse gas emissions, and liability for environmental non-compliance and environmental harm. He represents clients in complex proceedings and litigation involving legal issues connected with construction and operation of large industrial plants, transboundary shipments of waste, and protection of natural resources and biodiversity. He has long-term experience in matters involving regulatory aspects of manufacture, sale and further management of chemicals and hazardous substances, as well as waste disposal and landfilling. He specialises in issues of public international law and international disputes, particularly involving the law of the sea and environmental protection (disputes relating to climate change, exploration and exploitation of mineral resources in the ocean floor, operations in maritime areas beyond national jurisdiction, protection of the marine environment, maritime security, and liability for harm to the marine environment). 

E-mail: dominik.walkowski@wardynski.com.pl