Bjorn Hansen

Bjorn Hansen

Bjorn Hansen jest Dyrektorem Wykonawczym ECHA. Jest on prawnym przedstawicielem ECHA, odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie i wszystkie sprawy pracownicze. Bjorn jest drugim Dyrektorem Wykonawczym ECHA, a jego mandat obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. Dołączył do Komisji Europejskiej w 1991 r. po odbyciu stażu podoktorskiego w dziedzinie teorii prawdopodobieństwa w Niemczech. Najpierw pracował w Europejskim Biurze ds. Chemikaliów we Wspólnym Centrum Badawczym we Włoszech, a następnie od 2003 r. w Dziale ds. Chemikaliów Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Belgii. W 2012 roku Bjorn został Szefem Działu. Wcześniej pracował w ECHA w latach 2007-2008 jako Dyrektor ds. Operacyjnych. Bjorn był zaangażowany w rozwój przepisów REACH i CLP od ich wczesnych stadiów. Od 1991 r. jest zaangażowany w międzynarodowe prace nad chemikaliami, z których najważniejsze to wybór na Przewodniczącego Grupy Roboczej OECD ds. Produkowanych Nanomateriałów oraz przewodniczenie kilku grupom kontaktowym na trzech kolejnych konferencjach COP ONZ.
Bjorn Hansen is ECHA's Executive Director. He is ECHA's legal representative, in charge of the day-to-day management and all staff matters. Bjorn is ECHA's second Executive Director with a mandate running from 1 January 2018 to 31 December 2022.
 
After a post-doc in probability theory in Germany, he joined the European Commission in 1991. Working first at the European Chemicals Bureau at the Joint Research Centre in Italy, and then from 2003 in the Chemicals Unit of DG Environment in Belgium. There, Bjorn became Head of Unit in 2012. He already spent one year in ECHA in 2007-2008 as Director of Operations.
 
Bjorn was involved in developing REACH and CLP from their very early days. He has been involved in international chemicals work since 1991, with highlights including being elected Chair of the OECD Working Party on Manufactured Nanomaterials and chairing several contact groups at three consecutive UN triple COPs.