Arkadiusz Sułek

Arkadiusz Sułek

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych (Informatyka i Ekonometria) oraz Wydziału Zarządzania. Ukończył studia Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz ISCTE Business School w Lizbonie. Uczestnik międzynarodowego programu edukacyjnego w Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Obecnie słuchacz studiów doktoranckich w Instytucie Finansów i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa, restrukturyzacji i zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami, projektami inwestycyjnymi oraz M&A, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynków energii i gazu. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym.


Arkadiusz Sułek, a graduate of the University of Warsaw at the Faculty of Economic Sciences (Econometrics) and of the Faculty of Management. He is also a graduate of the Executive MBA programme at the Poznan University of Economics and Business as well as from ISCTE Business School in Lisbon. He was a participant of International Educational Program in Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. Currently a student of doctoral studies at the Collegium of Management and Finance of SGH Warsaw School of Economics.

Arkadiusz Sułek has an extensive experience in creating and implementing business strategies aimed at increasing the value of a company, restructuring and managing large businesses, investment projects and M&As, as well as excellent knowledge of the specific aspects of the energy sector and the principles of operation of the energy and gas markets. Proven leadership capabilities and skills in managing teams in an international environment.