Regulamin

Regulamin VIII Kongresu Polska Chemia w formie online

REGULAMIN

KONGRESU POLSKA CHEMIA 2021

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu pt. Kongres Polska Chemia 2021 („Kongres”), które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r., w formule on-line, podzielonego na panele tematyczne.
  2. Organizatorem Kongresu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000015704, NIP 5262170390, REGON 010954571, adres:
   ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa („Organizator”).
  3. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie Kongresu, zmiany terminu Kongresu, jak również odwołania wydarzenia, w sytuacji wystąpienia niezależnych okoliczności zewnętrznych, które uniemożliwiają przeprowadzenie Kongresu.
  4. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia PE
   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro|pipc.org.pl| |biuro|pipc.org.pl

 

 1. Zasady uczestnictwa w Kongresie
  1. Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne.
  2. Warunkiem rejestracji Uczestnika Kongresu jest akceptacja niniejszego Regulaminu, zgodnie z ust. 3 poniżej.
  3. Organizator przeprowadza rejestrację Uczestników Kongresu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej www.kongrespolskachemia.pl („strona internetowa Kongresu”). W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane: imię i nazwisko, podmiot, w imieniu którego uczestnik występuje, adres email. Rejestracja Uczestnika Kongresu następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wskazanego na stronie internetowej. Przesłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  4. Uczestnicy Kongresu otrzymają linki przekierowujące do kanału, na którym Organizator przeprowadzi emisję livestream Kongresu bezpośrednio po rejestracji.
  5. Organizator dokonuje rejestracji Prelegentów paneli tematycznych na podstawie zgłoszenia dokonanego przez podmioty, które na podstawie odrębnej umowy zgłosiły udział Prelegenta w Kongresie. Prelegenci paneli tematycznych otrzymują linki aktywacyjne na zasadach określonych w ust. 3.
  6. Organizator dopuszcza możliwość opublikowania linku, o którym mowa w ust. 4 na stronie internetowej Kongresu bądź innej stronie www. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, emisja livestream Kongresu będzie miała charakter ogólnodostępny.

 

 1. Kanały komunikacji i przetwarzanie danych osobowych
  1. Materiały i informacje organizacyjne dotyczące Kongresu zostaną umieszczone na stronie internetowej Kongresu. 
  2. Organizator określa następujące wymagania sprzętowe i systemowe do prawidłowego odbioru Kongresu: komputer lub urządzenie mobilne z przeglądarką internetową CHROME oraz dostępem do internetu.
  3. Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać Organizatorowi na następujący adres email: kontakt@kongrespolskachemia.pl
  4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe przetwarzać dane osobowe Uczestników Kongresu w celu:

 

 1. Prawidłowej realizacji usługi (np. kontakt w kwestiach technicznych w trakcie emisji Kongresu), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, w tym prowadzenia działań marketingowych związanych z promocją Kongresu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej; celów statystycznych; zapobiegania oszustwom, ustalenie, dochodzenia i obrony roszczeń oraz zapewnienia rozliczalności, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Kongresie w charakterze Prelegenta panelu tematycznego jest wyrażenie zgody na korzystanie i rozpowszechnienie wizerunku utrwalonego w ramach emisji livestream Kongresu. Formularz zgody zostanie dołączony do linku aktywacyjnego, o którym mowa w pkt II.5.
 2. Szczegółowa informacja w rozumieniu art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych  przez Organizatora znajduje się pod następującym adresem: https://www.pipc.org.pl/dane-osobowe/polityka-prywatnosci  

 

 1. Komitet Organizacyjny

 

 1. Wszelkie decyzje dotyczące Programu Kongresu oraz kwestii organizacyjnych podejmuje Komitet Organizacyjny Kongresu.
 2. Wszelkie skargi dotyczące organizacji i prowadzenia Kongresu należy kierować pisemnie do Komitetu Organizacyjnego.
 3. Skład Komitetu Organizacyjnego, o którym mowa powyżej, określa Uchwała Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

 

 1. Postanowienia Końcowe

 

 1. Organizator zastrzega możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników Kongresu, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na stronie internetowej Kongresu.
 2. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, zgodnie z pkt. II.3 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z informacją, o której mowa w pkt. III.6.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

UCZESTNICY WYDARZEŃ

 

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) („RODO”), niniejszym informujemy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w odniesieniu do osób fizycznych będących uczestnikami, których Organizatorem (współorganizatorem) jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Warszawie.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Kto jest administratorem Pani / Pana danych osobowych?

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, wpisana do rejestru do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015704 („PIPC”).

 

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Pani / Pana danych osobowych?

 

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PIPC w następujących celach:

 1. prawidłowej realizacji usług na Pani / Pana rzecz, której jest Pani / Pan, tj. w szczególności zapewnienia Pani / Pani udziału w wydarzeniu (podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC (podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
  1. prowadzenia działań marketingowych działalności PIPC;
  2. celów statystycznych;
  3. zapobiegania oszustwom;
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; oraz
  5. zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa).

W przypadku korzystania i rozpowszechniania Pani / Pana wizerunku utrwalonego w ramach relacji fotograficznej lub wideo z wydarzenia oraz otrzymywania newslettera PIPC podstawą przetwarzania jest Pani / Pana dobrowolnie udzielona zgoda (podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku (relacja fotograficzna lub wideo z wydarzenia)

W związku z wydarzeniem PIPC może zostać przygotowana relacja fotograficzna lub wideo.

Rejestrując się na wydarzenie oraz biorąc w nim udział wyraża Pani / Pan zgodę na korzystanie i rozpowszechnianie z Pani / Pan wizerunku utrwalonego w ramach takiej relacji na potrzeby PIPC, w materiałach informacyjnych i promocyjnych PIPC, w tym na stronach internetowych PIPC oraz kanałach social media PIPC.

Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem korzystania i rozpowszechniania wizerunku, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Od kogo zebraliśmy Pani / Pana dane osobowe? Czy podanie danych jest obowiązkowe?

 

Pani / Pana dane osobowe zebraliśmy bezpośrednio od Pani / Pana.

Podane danych wskazanych przez PIPC w zaproszeniu lub formularzu rejestracji jest dobrowolne, lecz niezbędne dla rejestracji Pani / Pana udziału w wydarzeniu. Dotyczyć to może w szczególności imienia, nazwiska, miejsca zatrudnienia, stanowiska oraz danych kontaktowych.

Jak długo przechowujemy Pani / Pana dane osobowe?

 

Czas, przez który przetwarzane i przechowywane są Pani / Pana dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W każdym przypadku dane będą przechowywane przez PIPC przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania.

W zakresie określonym w odrębnych przepisach Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres w nich wskazany.

Niezależnie od powyższego Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC, w tym zapobiegania oszustwom, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez PIPC obowiązków wynikających z przepisów prawa), przez okres nie krótszy niż okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

W przypadku Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w celu działań marketingowych działalności PIPC, takie dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią  / Pana sprzeciwu.

W przypadku Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej dobrowolnie udzielonej zgody, takie dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

 

Czy udostępniamy Pani / Pana podmiotom trzecim?

 

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celów Kongresu, tj. w szczególności zapewnienia Pani / Pani udziału w wydarzeniu oraz uzyskania rzetelnej informacji na tematy objęte Kongresem.

Takimi podmiotami mogą być operator systemu Konfeo oraz podmioty obsługujące ten system (o ile do rejestracji udziału w wydarzeniu dochodzi za pośrednictwem tego systemu) czy też operatorzy płatności elektronicznych.

Pani / Pana dane mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie PIPC (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z PIPC, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony PIPC i zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych.

Pani / Pana dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom władzy publicznej.

Innym podmiotom trzecim Pani / Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.

 

Czy przekazujemy Pani / Pana dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

 

Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez PIPC poza Europejski Obszar Gospodarczy, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celów określonych powyżej, w szczególności zawarcia i wykonania umowy z dostawcą lub kontrahentem, którzy uczestniczą w organizacji Kongresu.

Przekazanie danych do państw trzecich będzie mogło nastąpić tylko, jeżeli zostaną dopełnione wymogi przewidziane w art. 44 i n. RODO.

 

Jakie prawa przysługują Pani / Panu w odniesieniu do danych osobowych?

 

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i zakresie szczegółowo określonym w przepisach RODO.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PIPC. W takim przypadku PIPC przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją dla PIPC ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na potrzeby działań marketingowych działalności PIPC. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania PIPC przestanie przetwarzać Pani / Pana dane w tych celu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Jeśli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez PIPC w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy profilujemy Pani / Pana dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Pani / Pana decyzje?

 

PIPC nie stosuje w stosunku do Pani / Pana profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

 

W jaki sposób może Pani / Pan skontaktować z PIPC?

 

Wszelkie zapytania oraz decyzje w zakresie opisanym powyżej może Pani / Pan kierować do PIPC w formie:

 1. elektronicznej na adres poczty e-mail: pipc|pipc.org.pl| |pipc|pipc.org.pl; lub
 2. pisemnej na adres: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa.